Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych jak i ochrony informacji

3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych jak i ochrony informacji

Przygotujemy dla Państwa dokumentację związaną z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Jak też opiniujemy wzory dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez Państwa.

W związku z tym że ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na podmioty, które przetwarzają dane osobowe, obowiązek posiadania odpowiedniej dokumentacji zakresu ochrony danych osobowych tj.:

 • polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  Posiadane polityki i instrukcji wynika z art. 36 ust. 2 oraz z art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  Obowiązek udzielania upoważnień i prowadzenia ich ewidencji wynika z art. 37 i 39 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia
  Obowiązek posiadania oświadczeń wynika z art. 39 ust. 2 o ochronie danych osobowych.
 • wnioski o wpisanie zbioru do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ich aktualizacja
  Obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych wynika z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych.
  Przygotowujemy i prowadzimy dla Administratorów Danych Osobowych wewnętrzne rejestry zbiorów danych.
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi istniej obowiązek sporządzenia odpowiedniej umowy zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • wzory obowiązków informacyjnych
  Obowiązek informacyjny wynika z art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych zwykłych jak i wrażliwych
  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych zwykłych jest dopuszczalne wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
  Natomiast zgodnie art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych wrażliwych jest dopuszczalne wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Na Państwa zlecenie tworzymy odpowiednie wewnętrzne procedury i instrukcje dotyczące ochrony danych osobowych.

Powrót do wprowadzenia w zakres naszych ofert